Údaje o správci: Člověk v tísni, o.p.s., se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, IČ: 25755277, zapsaný v rejstříku o.p.s. vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 119, kontaktní údaj: sp@clovekvtisni.cz, kontaktní údaj pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@clovekvtisni.cz

Člověk v tísni, o.p.s. jakožto správce osobních údajů ve smyslu (dále jen Správce) zpracovává osobní údaje – záznamy telefonické komunikace s dárci a přispěvateli.

Údaje jsou ukládány po omezenou dobu (3 měsíců od uskutečnění komunikace), jsou přístupné velmi omezenému okruhu osob, které jsou smluvně zavázány mlčenlivostí, a jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu. Zpracování údajů zajišťuje na základě smlouvy se Správcem společnost CASABLANCA INT s.r.o. (zpracovatel osobních údajů). Osobní údaje Správce nepředává žádným dalším osobám.

Zpracování osobních údajů je založeno na:

  • plnění smlouvy, případně na základě opatření směřujících k uzavření smlouvy na základě žádosti subjektu údajů (zejména se jedná o zaznamenání údajů pro účely nastavení přispívání, změnách v něm či aktualizace údajů), a
  • na oprávněném zájmu Správce (pro účely obsluhy a kvalitního servisu callcentra, vyřizování případných požadavků či podnětů ze strany dárců).

Poučení o právech subjektu údajů:

  • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce zpracovává,
  • právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • právo získat osobní údaje ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracování založena na souhlasu nebo na smlouvě,
  • právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, příp. právo vzít souhlas (byl-li udělen) kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správci,
  • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.